Δυνητικοί Ωφελούμενοι- Υποψήφιοι Κοινωνικοί Επιχειρηματίες

 • Δυνητικοί επιχειρηματίες
 • Άτομα και ομάδες με ιδέες κοινωνικής καινοτομίας
 • Άτομα και ομάδες με ώριμες ιδέες επιχειρήσεων
 • Νέοι άνεργοι και μακροχρόνιοι άνεργοι
 • Άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
 • Επιχειρηματίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναζητούν καινοτόμες λύσεις για να επιβιώσουν
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες που αναζητούν διασυνδέσεις και μείωση λειτουργικού κόστους δραστηριότητας τους
 • Υπάρχοντες μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που μπορούν να γίνουν βιώσιμοι μέσα από εξορθολογισμού της δράσης τους και απόκτηση στρατηγικών δημιουργίας εσόδων άρα και μετεξέλιξης τους σε κοινωνικές επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις με δραστηριότητα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που μπορούν να εκπαιδευτούν να κατευθύνουν τα κεφάλαια τους αυτά προς βιώσιμες κοινωνικές επιχειρήσεις και δυνητικούς κοινωνικούς επιχειρηματίες
Προς τους Δυνητικούς Κοινωνικούς Επιχειρηματίες & τα start-ups προσφέρουμε:

Προς τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς:

 1. Εκτός των ανωτέρων υπηρεσιών εξειδικευμένη συμβουλευτική για την ανάπτυξη διατηρήσιμων στρατηγικών δημιουργίας εσόδων και για την δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν και να μειώσουν την εξάρτηση τους από επιδοτήσεις και χορηγίες. (grant reliant behaviour)

Προς τις υπάρχουσες Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) προσφέρουμε:

 1. Εκτός των ανωτέρων υπηρεσιών εξειδικευμένη συμβουλευτική επέκτασης των επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων στην εθνική αγορά αλλά και σε διεθνείς αγορές μέσω στρατηγικών επέκτασης όπως: κοινωνικό franchising, κοινωνικές συμπράξεις, πλατφόρμες open source dissemination, κ.α.
 2. Υπηρεσίες restructuring and reengineering για την επιβίωση και την αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων καθώς και ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων για τις απειλούμενες ΜΜΕ.
 3. Πρόσβαση στη πλατφόρμας δικτύωσης που διατηρεί στο διαδίκτυο όπου όλα τα μέλη μπορούν να βρίσκουν συνεργάτες, προμηθευτές, πελάτες, να συνομιλούν μεταξύ τους και να παρουσιάζουν την εταιρεία τους και τις δράσεις τους, να ανταλλάσσουν υπηρεσίες.

Προς Υπουργεία, Δήμους & Περιφέρειες προσφέρουμε:

 1. Διεκδίκηση και στήριξη διοίκησης και εκτέλεσης προγραμμάτων από εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 2. Σχεδιασμό πολιτικών κοινωνικής και συμβατικής επιχειρηματικότητας. Ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων και δομών στήριξης επιχειρηματικότητας & καινοτομίας μέσω προσεγγίσεων από κάτω προς τα πάνω και πρωτοκόλλων ανάπτυξης κοινοτήτων.
 3. Ενεργοποιεί και βοηθάει στη διαμόρφωση του οικοσυστήματος της κοινωνικής οικονομίας σε όλη τη επικράτεια (Mobilize the social economy ecosystem)
 4. Μείωση όγκου δημόσιου τομέα μέσω ενδυνάμωσης υπάλληλων να εξωτερικεύσουν κεντρικές και δημοτικές υπηρεσίες και να τις αναπτύξουν ως κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλες νομικές μορφές αποχωρώντας έτσι από το δημόσιο και τους δήμους.
 5. Ενδυνάμωση ανάπτυξης κοινοτήτων και μείωσης κοινωνικών θεμάτων
 6. Ανάπτυξη social procurement για την παροχή υπηρεσιών προς τα υπουργεία, τους δήμους κ της περιφέρειες από κοινωνικές επιχειρήσεις
 7. Ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης του κοινού μέσα από πλατφόρμες social media, ντοκυμαντέρ για το κοινό, οργάνωσης τοπικών φεστιβάλ κοινωνικής επιχειρηματικότητας, εκθέσεων και συνεδρίων

Προς Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλες δομές:

 1. Προσφέρουμε σχεδιασμό και εκτέλεση μαθημάτων και προγραμμάτων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
 2. Προσφέρουμε συμβουλευτική ανάπτυξης θερμοκοιτίδων και δομών στήριξης επιχειρηματικότητας
 3. Προσφέρουμε διασύνδεση με τις δομές μας για τους ωφελούμενους τους και προσφορά των υπηρεσιών μας με την επωνυμία τους μέσω franchised and licenced πακέτων ή απευθείας εκτέλεσης από εμάς
 4. Προσφέρουμε διεκδίκηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δημιουργία δικτύων κέντρων στήριξης της επιχειρηματικότητας

Προς τους Κοινωνικούς Χρηματοδότες προσφέρουμε:

 1. Μεγάλες Επιχειρήσεις.
  1. υποστήριξη χάραξης στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ),
  2. εκπαίδευση στα στελέχη τους ώστε να ενδυναμωθούν ως social intrapreneurs,
  3. social procurement ενσωμάτωση στη στρατηγική προμηθειών τους κοινωνικές επιχειρήσεις
  4. σύναψη εταιρικών-κοινωνικών συμπράξεων με κοινωνικές επιχειρήσεις όπως είναι η νέα τάση στις ανεπτυγμένες χώρες, όπως social marketing alliances κτλ. Συνήθως σε αυτές η εταιρεία βάζει τη χρηματοδότηση και τις οργανωσιακές δομές και η κοινωνική εταιρεία τα δίκτυα και τη γνώση εκτέλεσης του έργου
  5. Εκπαίδευση των στελεχών τους μέσα από σύναψη σχέσεων mentoring με κοινωνικούς επιχειρηματίες, έτσι η εταιρεία επιτυγχάνει την αύξηση της καινοτομίας των στελεχών της, την επαφή με τις νέες επιχειρηματικές τάσεις, την εκμάθηση από την ευελιξία επίλυσης προβλημάτων των νέων επιχειρηματιών
  6. Εξυπηρέτηση των στόχων της ΕΚΕ μέσω άμεσης πρόσβασης σε ευάλωτες ομάδες και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
 2. Ιδρύματα, Venture Capitalist, Angel Investors, Micro financing
  1. Πρόσβαση στις υπηρεσίες αξιολόγησης επιχειρηματικών ιδεών από τη διαχειριστική ομάδα του Social Fund
  2. Πρόσβαση σε νέες επιχειρηματικές και καινοτόμες ιδέες
  3. Μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου καθότι οι επιχειρήσεις αυτές γίνονται vetting μέσα στις δομές της Θερμοκοιτίδας The Nest. Λαμβάνουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού, αξιολόγησης και εκτέλεσης του επενδυτικού κ επιχειρηματικού τους πλάνου.

Επίτευξη των κοινωνικών κριτηρίων που οφείλουν να πετυχαίνουν μέσω πρόσβασης σε πράσινη χρηματοδότηση και κοινωνική χρηματοδότηση

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *