Φορείς μέλη του δικτύου μας δημόσιοι ή ιδιωτικοί, ευρωπαϊκοί, εθνικοί ή περιφερειακοί που διενεργούν προγράμματα και δράσεις για τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

  • British Council
  • Social Business Initiative Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Swab
  • Ashoka
  • Ειδική Υπηρεσία ΕΥΚΕΚΟ Υπουργείο Εργασίας
  • Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας Υπουργείο Εργασίας